Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Over Africalia

Creativiteit is een solide basis voor een nieuwe Afrikaanse economie. Kunst, cultuur en creativiteit zijn fundamenteel voor het leven van gemeenschappen en individuen.

Cultuur maakt ons menselijk. Het is een fundamenteel recht. Creativiteit en verbeelding stellen ons in staat onszelf te emanciperen en te bevrijden. Deelnemen aan cultuur is even essentieel als water voor mensen en stimuleert wereldwijde verandering, zowel sociaal als politiek. Creativiteit is geen luxe, het is een onuitputtelijke, niet-vervuilende, vreedzame bron die waardige en duurzame banen creëert.

Sinds 2001 werken we samen met kunstenaars en culturele organisaties die actief zijn in verschillende hedendaagse kunstdisciplines: audiovisueel, podiumkunsten, literatuur en beeldende kunst. Onze missie is het ondersteunen, samenwerken, structureren en netwerken van deze scheppers om cultuur en creativiteit een centrale plaats te geven in economische innovatie en sociale transformatie in Afrika. We mobiliseren ook de Belgische culturele sector om het publiek bewust te maken van de Afrikaanse creativiteit.

VISIE

Africalia beschouwt cultuur zowel als basis en als doel van menselijke ontwikkeling. Het duurzame materiële en immateriële welzijn van individuen en gemeenschappen is onlosmakelijk verbonden met hun actieve deelname aan hun cultuur en hun vermogen tot uitwisseling met die van andere gemeenschappen.

Missie

De Universele Verklaring over Culturele Diversiteit (2001) en de Conventie ter Bescherming en Bevordering van de Diversiteit van Cultuuruitingen (2005), geratificeerd door meer dan honderd landen, onderstrepen het belang van de rol van cultuur in ontwikkeling. Deze verklaringen worden echter zelden vertaald in de formulering van beleid ter ondersteuning van de landen in het Zuiden. 

Want in tegenstelling tot de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in de bodem en ondergrond, is het gebruik van culturele rijkdommen onbeperkt en niet-vervuilend. De productie en verspreiding van culturele goederen en diensten zijn aanzienlijke economische hefbomen voor de economieën van het Zuiden en de strijd tegen armoede.

Kunstenaars, scheppers en auteurs spelen een cruciale rol in de vrijheid van meningsuiting en het democratisch debat omdat ze gefilmde, gedanste en gezongen verhalen creëren die de tijd aanspreken. Een dynamische culturele sector is een belangrijke indicator van de vitaliteit en onafhankelijkheid van het maatschappelijk middenveld van een land.

Door mensen in staat te stellen kennis en vaardigheden te verwerven buiten het klaslokaal, vullen culturele en artistieke praktijken het onderwijs aan en versterken ze het onderwijs en onderzoek. De kennis en vaardigheden die voortkomen uit het beheersen van een artistieke discipline zullen mensen hun hele leven ten goede komen.

Want de manier waarop mannen en vrouwen zich ten opzichte van elkaar en hun omgeving gedragen, is nauw verbonden met hun cultuur. Rekening houden met de culturele dimensie is cruciaal voor het transformeren van mentaliteiten en het vermogen van elke menselijke samenleving om te veranderen.

Door individuele identiteit te waarderen, culturele diversiteit te bevorderen en de dialoog tussen culturen aan te moedigen, zijn kunst en creativiteit vectoren voor vrede en wederzijds begrip tussen gemeenschappen.

Ook zijn er maar weinig acties die tastbare en blijvende effecten kunnen hebben voor professionals in de creatieve sector en hun publiek, die worden opgezet in overleg met culturele spelers in het veld, zowel in het Noorden als in het Zuiden.

De missie van Africalia bestaat erin bij te dragen tot de erkenning van cultuur als een sleutelsector van ontwikkelingssamenwerking en een domein waar internationale solidariteit tussen gemeenschappen en individuen op een creatieve en verrijkende manier tot uiting kan komen.

Africalia werkt hiervoor samen met een brede waaier aan Afrikaanse, Belgische en internationale verenigingen, netwerken en koepelorganisaties. In Afrika voert Africalia werkprogramma's uit die ontworpen en beheerd worden in samenwerking met culturele verenigingen die stevig verankerd zijn in de civiele maatschappij van hun land. Deze verenigingen kunnen op die manier een rol spelen in het nationale ontwikkelingsbeleid en in nationale acties en ervoor zorgen dat het economische, sociale en educatieve potentieel van de creatieve sector wordt benut ten voordele van het lokale publiek.

In België lanceert het een educatief programma rond wereldburgerschap en solidariteit. In samenwerking met Belgische culturele instellingen wil Africalia Afrikaanse cultuuruitingen een grotere plaats geven in het Belgische culturele netwerk.

Kerncijfers

In 2022 zal de steun van Africalia zich toespitsen op culturele tewerkstelling, opleiding, toegang en deelname voor iedereen aan het culturele leven in 8 partnerlanden.

1364778
Aantal mensen bereikt door partneractiviteiten.
3547
Aantal gecertificeerde mensen dat tijdens het jaar is opgeleid.
144
Jaarlijks aantal culturele spelers uit elk land dat door de partners wordt geïncubeerd
onze

overtuigingen