Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Integriteitscharter

1. Als organisatie gewijd aan cultuur en creativiteit stelt Africalia de scheppende kunstenaars en artiesten centraal in haar actie. Africalia verbindt zich ertoe de rechten die eigen zijn aan de uitoefening van hun beroep te doen gelden en bij te dragen tot de strijd voor de bescherming van hun professionele, morele en fysieke integriteit in alle landen waar Africalia actief is.

2. Africalia is zich bewust van de fundamentele rol van minderheden (socio-economisch, seksueel, etnisch, taalkundig, enz.) en strijdt actief tegen eurocentrisme, seksisme, paternalistische visies en de instandhouding van machtssystemen die gebaseerd zijn op dominante klassen. Deze lijst legt uit waar Africalia voor staat;

  • RacismeZie de Verklaring over ras en raciale vooroordelen, aangenomen en afgekondigd door de Algemene Conferentie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens haar 20e zitting op 27 november 1978.
  • Seksisme en seksuele discriminatieSeksisme is vooroordelen of discriminatie op basis van iemands geslacht. Seksisme kan iedereen treffen. Het wordt in verband gebracht met stereotypen en genderrollen en kan de overtuiging inhouden dat het ene geslacht of de ene sekse intrinsiek superieur is aan het andere. Extreem seksisme kan leiden tot seksuele intimidatie, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld. Discriminatie op basis van geslacht kan seksisme en discriminatie van mensen op basis van hun genderidentiteit of seksuele verschillen omvatten. Discriminatie op basis van geslacht wordt vooral gedefinieerd in termen van ongelijkheid op het werk.
  • Discriminatie
  • Paternalisme
  • Eurocentrisme

3. Africalia respecteert en zet zich in voor culturele diversiteit, de strijd tegen alle vormen van racisme en discriminatie zoals beschreven in Protocol 12 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van het milieu.

4. Integriteit en respect zijn fundamentele waarden van Africalia. Ze vormen een leidraad voor ons handelen en worden vereist van iedereen die met en voor Africalia werkt (personeel, vrijwilligers en managers). Daarom moedigt Africalia respectvol gedrag aan. Onder respect verstaat Africalia het vermogen om een andere persoon te waarderen en te eren, zowel in zijn woorden als in zijn daden, zelfs als we niet alles wat hij doet goedkeuren of delen. Het betekent de ander accepteren en niet proberen te veranderen. Een ander respecteren betekent dat je hem of haar niet beoordeelt op zijn of haar houding, gedrag of gedachten. Het betekent niet verwachten dat iemand anders is. (bron : https://blog.cognifit.com/respect/)

5. Het woord "Afrika" in Africalia duidt ondubbelzinnig op de culturele samenwerking die onze organisatie met Afrika wil bestendigen. Het spreekt voor zich dat de organisatie uiterst waakzaam is voor de positie van de Afrikaanse diaspora in België (en in Europa) gezien haar gevoeligheid voor de geschiedenis van de Belgische kolonisatie. Africalia vraagt dan ook aan al haar partners om mensen van Afrikaanse origine te behandelen als gelijkwaardige gesprekspartners en niet als (exotische) objecten die zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen.

6. Met betrekking tot onze gedragscode ;

  • Africalia veroordeelt elk gedrag of elke handeling die in strijd is met de hierboven vermelde waarden, zowel binnen de organisatie als bij haar partners of in het kader van projecten die ze financiert.
  • Africalia veroordeelt elke aanval op de morele en financiële integriteit (misbruik, fraude, corruptie) van zijn partners en dienstverleners en zal elke vorm van samenwerking met hen stopzetten in geval van een bewezen aanval op de integriteit.
  • Africalia engageert zich, via zijn directeur en zijn wettelijke vertegenwoordiger, om de weg van de integriteit te bewandelen, zoals bepaald door de richtlijnen van de professionele sector van de ontwikkelingssamenwerking.
  • Geschillenbeslechting - Vertrouwenspersoon: Bij misbruik of integriteitsschending door of jegens een lid, vrijwilliger of leidinggevende kunnen de getuige(n) of slachtoffer(s) contact opnemen met Dorine Rurashitsewaarnaar wordt verwezen op www.africalia.be.

Als u van mening bent dat u het slachtoffer bent geworden van onethisch gedrag of discriminatie door Africalia, stuur dan een e-mail naar à integrity@africalia.be