oproep tot voorstellen 2022

WBE tools

België

Oproep tot voorstellen : cocreatie van tools voor Wereldburgerschapseducatie in België


In het kader van haar meerjarenprogramma (2022-2026) voert Africalia in België een programma uit rond wereldburgerschapseducatie (WBE). WBE wil burgers inspireren om onze samenleving opnieuw te durven uitvinden, door sociale inclusie te stimuleren en de onderlinge verbondenheid van mens en planeet te versterken.

Picture ©Nikiema Florent.

Het Belgische programma van Africalia heeft tot doel dekolonisatieprocessen in de kunsten en cultuur te ondersteunen, te begeleiden en aan te moedigen teneinde een pluralistische en inclusieve samenleving te bevorderen. Het programma richt zich op verschillende dekoloniale kwesties in de sector, met name het naar voren brengen van creaties, verbeeldingen en verhalen die uitgaan van diaspora van Sub-Saharaans Afrika en hun ervaringen. Een andere uitdaging van het programma betreft de vertegenwoordiging van diezelfde diaspora in culturele instellingen. Het gaat om hun integratie in de werkgelegenheid, hun vertegenwoordiging in de programmering en de structurele banden tussen instellingen en Afrikaanse diaspora; een kwestie die concreet aanleiding geeft tot innovatieve partnerschappen.

Om burgers aan te moedigen actoren van verandering te worden, wil Africalia een beroep doen op kunstenaars, uit alle disciplines, die in dit proces willen investeren. De geselecteerde artistieke voorstellen zijn bedoeld als instrumenten om het bewustzijn te vergroten van de rol van kunst en cultuur bij de creatieve en artistieke aanpak van mondiale vraagstukken. Hier, zoals overal elders, is creativiteit een vruchtbare bodem voor verbeelding, bevrijding en het opnieuw uitvinden van onze samenlevingen


Thema van de oproep van 2022 – Culturele overdracht als erfgoed

Geen enkele samenleving kan standhouden zonder haar culturele overdracht, want de mens is in wezen cultuur en cultuur bestaat « slechts door de wil om haar van de ene generatie op de andere over te dragen».(1) Deze relativistische en pluralistische visie op cultuur wordt weerspiegeld in het begrip immaterieel cultureel erfgoed (ICE) van de UNESCO .(2) Een belangrijke component van ICE is dat de erkenning ervan gebaseerd is op de gemeenschap, waardoor de rol van de sociale actoren wordt benadrukt : « immaterieel cultureel erfgoed kan alleen erfgoed zijn wanneer het als zodanig wordt erkend door de gemeenschappen, groepen en individuen die het creëren, onderhouden en overdragen; zonder hun inbreng kan niemand voor hen beslissen of een bepaalde uitdrukking of praktijk deel uitmaakt van hun erfgoed. » (3)

Cultureel erfgoed werd lange tijd beschouwd als een vorm van respect voor onze voorouders, het begrip nodigt ons ook uit omna te denken over het behoud van dit erfgoed voor onze nakomelingen. .
Erfgoed is dus een geschenk van de vorige generatie aan de volgende, maar ook een schuld aan de volgende. Deze schuld omvat niet alleen wat is ontvangen, maar ook wat is getransformeerd en wat in de loop der tijd is verworven. Dit werk van transformatie kan leiden tot een verschuiving van zowel de geconsumeerde inhoud als de methoden van consumptie .(4)

Terwijl het risico van erfgoed, zoals de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed bepaalt, is dat werken uit het verleden heilig en dus bevroren zijn, willen wij de overdracht en de creatie van erfgoed beschouwen als een mutatie die parallel loopt met de mutaties die onze samenlevingen ondergaan.

Onze samenlevingen ondergaan inderdaad een dubbele mutatie die van invloed is op deze overdracht :

  • Een mutatie van de relatie tot tijd en ruimte, nu het digitale tijdperk een global village heeft gecreëerd
  • Een mutatie van de relatie tot culturele objecten, gekoppeld aan de mutatie van sociale identiteiten en hun constructie dankzij de mogelijkheid om zich vandaag de dag ad infinitum te (her)definiëren.

Daarom nodigen wij u niet alleen uit om de wijze van overdracht en het culturele erfgoed in de context van de hedendaagse samenleving ter discussie te stellen, maar ook om de begrippen overdracht en erfgoed zelf opnieuw te bekijken in het licht van een samenleving die een crisis van haar geheugen en identiteit doormaakt.


Doelstellingen van de voorstellen

  • De gekozen artistieke voorstellen moeten leiden tot een reflectie over culturele overdracht als erfgoed.
  • De voorstellen moeten het resultaat zijn van een samenwerking tussen een of meer kunstenaars en een projectleider, en moeten verschillende artistieke disciplines samenbrengen. Met als doel het ondersteunen en/of het bouwen van bruggen tussen culturele actoren en kunstenaars uit verschillende disciplines.
  • Voorstellen die in een geest van partnerschap en co-creatie worden geïnitieerd, krijgen de voorkeur..
  • De voorstellen zullen hedendaagse creaties van kunstenaars van Afrikaanse afkomst.

Indiening van het dossier

Om een voorstel in te dienen, stuurt u uw volledige aanvraagdossier per email naar africalia@africalia.be vóór 11 december 2022 om 23u59.

Aanvraag formulier : downloaden het document
Oproep tot voorstellen 2022 richtlijnen

Als u vragen heeft over de oproep tot het indienen van voorstellen kunt u deze tussen 1 november 2022 en 8 december 2022 uitsluitend per e-mail sturen naar africalia@africalia.be

Alleen projecten van in België gevestigde organisatie en activiteiten komen in aanmerking.


Bedrag van de subsidie

In het kader van deze oproep, ligt de financiering tussen 5.000€ en 15.000€ per voorstel. Deze bijdrage bedraagt maximaal 80% van de totale begroting van het voorstel. Er kan slechts één aanvraag voor medefinanciering worden ingediend per oproep en per aanvrager.

Ontdek de winnaars van de oproep tot voorstellen 2020 om u een beter idee te geven van de projecten die kunnen worden geselecteerd


FAQs

1. Welke activiteiten komen in aanmerking voor financiering?

De oproep heeft alleen betrekking op projecten die in België plaatsvinden. Het gaat om de uitvoering van culturele en artistieke werken die rechtstreeks verband houden met de werelburgschapseducatie, specifiek aandacht besteden aan diversiteit en die tot doel hebben om hedendaagse creaties van kunstenaars uit Sub-Saharaans Afrika en de Sub-Saharaanse Afrikaanse diaspora in de schijnwerpers te zetten.

De volgende projecten komen niet in aanmerking:
• Projecten die betrekking hebben op de kosten voor de bouw en de restauratie van materieel;
• Dubbele financieringen;
• Projecten die uitsluitend betrekking hebben op de aankoop van materieel of uitrustingen;
• Projecten die de zelfpromotie van hun auteurs tot doel hebben;
• Acties met een politiek doel en acties die discriminerend of religieus geaard zijn;
• Toeristische verblijven en schoolreizen;
• Projecten die alleen informatie geven over WBE-acties;
• Projecten waarvan de hoofddoelstelling van academische aard is en/of betrekking heeft op onderzoek;
• Stages die in een studieprogramma kaderen;
• Een activiteit met een commercieel doel;
• Zuiver academische vormingsprojecten;
• Projecten waarvan de acties gericht zijn op de inzameling van fondsen;
• De financiering van de lonen in verband met het project;
• Huurkosten;
• Projecten waarvan de aanvangsdatum vóór 1er februari 2022 ligt;
• Projecten die geen andere financieringsbron hebben aangegeven, met geldelijke steun of steun in natura, die de geschatte waarde van minstens 20% van het totale voorziene budget dekt;
• Alle uitgaven die in de lijst van niet-subsidiabele uitgaven van de DGD vermeld zijn (zie bijlage 1).

2. Wat is een artistiek WBE-project?

Onder artistiek WBE (Wereldburgerschapseducatie)-project wordt verstaan: “een project dat als prioritair doel heeft om de burgers er op een artistieke en creatieve manier toe te brengen hun omgeving beter te begrijpen en kritisch te benaderen. Het wil burgers beter bewust maken van de mensenrechten, de realiteit waarin mensen uit Sub-Sahara Afrika leven, de interdependentie van de wereld en de onderlinge afhankelijkheid tussen de bevolking(en) in Europa en in Afrika. Het wil durven onze samenleving opnieuw uit te vinden, door sociale inclusie te stimuleren en de onderlinge verbondenheid van menszijn en planeet te versterken.”

3. Wie kan een project indienen?

• Rechtspersonen naar Belgisch recht (vzw’s, kunstenaarscollectieven of andere culturele structuren, privébedrijven van het type productiemaatschappij) waarvan de maatschappelijke zetel in België is gevestigd en die regelmatig acties ondernemen in de sector van kunst en cultuur en in de creatieve sector.
• Projecten van individuele kunstenaars kunnen worden ingediend op voorwaarde dat deze in partnerschap werken met een Belgische culturele vereniging (rechtspersonen naar Belgisch recht zoals vzw’s, kunstenaarscollectieven of andere culturele structuren, privébedrijven van het type productiemaatschappij) die in België is gevestigd en die de wettelijke aansprakelijkheid ervoor op zich neemt. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking.

4. Welk maximumbedrag kan ik aanvragen?

De bijdrage van Africalia zal tussen minimum 5.000 euro en maximum 15.000 euro per project bedragen.

5. In welke talen kan ik mijn aanvraag indienen?

Alle aanvragen moeten worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans, de werktalen van de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Het dossier mag in het Engels worden ingevuld op voorwaarde dat er een samenvatting van het project in het Frans of het Nederlands wordt bijgevoegd. Aanvragen voor cofinanciering die in andere talen worden ingediend, zullen niet in aanmerking worden genomen.

6. Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

De volledige dossiers (het aanvraagformulier en alle bijlagen) moeten vóór 11 december per e-mail worden verstuurd naar africalia@africalia.be. Indien het e-mailbericht meer dan 10 MB is, verzoeken wij u dit via WeTransfer of Dropbox te versturen.

7. Kan ik meer dan één aanvraag tot financiering tegelijk indienen?

Per oproep kan er één enkele cofinancieringsaanvraag worden ingediend. Wanneer door eenzelfde kandidaat meerdere cofinancieringsaanvragen worden ingediend, zullen deze niet in aanmerking worden genomen.

8. Wat kan ik doen als ik vragen heb over de projectoproep en/of het aanvraagformulier voor cofinanciering?

Eventuele vragen over de projectoproep en/of het aanvraagformulier voor cofinanciering moeten vóór 9/12/2022 uitsluitend per e-mail naar africalia@africalia.be worden gestuurd. De FAQs zullen regelmatig worden bijgewerkt.

9. Wanneer zal ik de resultaten van het evaluatieproces van mijn kandidaatstelling krijgen?

16 januari 2023: Publicatie van de geselecteerde voorstellen op de website van Africalia www.africalia.be
De laureaten worden per e-mail op de hoogte gebracht van hun selectie.

eind januari 2023: Ondertekening van de contracten.

februari 2023- december 2023: Uitvoering van de voorstellen.

Let op: alleen met de laureaten wordt contact opgenomen!

NB: Er wordt op gewezen dat Africalia geen individuele informatie zal geven over de status van de ontvangen kandidaatstellingen.

10. Wanneer en hoe worden de fondsen gestort?

Het tijdschema voor de uitvoering van de betalingen zal worden bepaald op het ogenblik van de sluiting van het contract, op basis van de activiteiten die in het project zijn voorzien en volgens de concrete voorwaarden die worden vermeld in het verslag dat tijdens en na afloop van de uitvoering van het project zal moeten worden opgesteld.

11. Waaruit bestaan de financiële en inhoudelijke verslagen?

• De indiener van het project moet verslag uitbrengen door middel van een jaarlijks inhoudelijk verslag en van een financieel verslag dat ook bewijsstukken bevat (genummerde lijst van de uitgaven + eensluidend afschrift van de bewijsstukken).
• De indiener van het project moet tevens documentatie aanleveren over het verloop van de uitwerking en de uitvoering van het project (foto’s, video’s...).

12. Wie bepaalt de selectiecriteria?

De selectiecriteria worden kort voor de lancering van de projectoproep opgesteld door een Selectiecomité bestaande uit specialisten of mensen uit de praktijk en/of door de juryleden.


Credits

(1) Baillargeon, Stéphane. “La Transmission De La Culture - Une Précarité Persistante.” Le Devoir. Le Devoir, September 29, 2012. https://www.ledevoir.com/culture/360365/une-precarite-persistante.
(2)Bortolotto, Chiara. “Introduction. Le trouble du patrimoine culturel immatériel”. Bortolotto, Chiara. Le patrimoine culturel immatériel : Enjeux d’une nouvelle catégorie. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2011. (pp. 21-43)
(3)UNESCO. “Qu’est-Ce Que Le Patrimoine Culturel Immatériel ?” UNESCO. Accessed September 29, 2022. https://ich.unesco.org/fr/qu-est-ce-que-le-patrimoine-culturel-immatriel-00003.
(4)Octobre, Sylvie, et al. « La diversification des formes de la transmission culturelle : quelques éléments de réflexion à partir d’une enquête longitudinale sur les pratiques culturelles des adolescents », Recherches familiales, vol. 8, no. 1, 2011, pp. 71-80.