Oproep tot voorstellen 2019

SWBE tools

België

Oproep tot voorstellen 2019: co-creatie van tools voor Solidaire Wereldburgerschapseducatie in België


Africalia lanceert zijn tweede oproep tot voorstellen als onderdeel van haar Belgische programma.

Deze oproep heeft als doel het publiek aan te zetten na te denken over solidair en actief (wereld-) burgerschap, culturele diversiteit en dit via hedendaagse kunst van alle disciplines. De artistieke voorstellen moeten gedragen worden door en/of gecreëerd worden in partnerschap met kunstenaars komende van Sub-Saharaanse Afrikaanse diaspora of kunstenaars van Afrikaanse origine.

De bijdrage van Africalia zal liggen tussen een minimum van € 5.000 en een maximum van € 10.000 per voorstel.

Interesseert deze oproep u? U vindt alle informatie hieronder. Aarzel niet uw projecten door te sturen vóór 31 augustus 2019!

Making Men
Crédits : Antoine Panier

Doelstellingen van de oproep tot voorstellen

• De gekozen artistieke voorstellen moeten tot doel hebben uit te groeien tot sensibiliseringsinstrumenten om maatschappelijke disfuncties aan te klagen, verbinding en openheid in de hand te werken, de wereldwijde uitdagingen aan te snijden en na te denken over manieren om onze samenlevingen op een creatieve en artistieke manier heruit te vinden.
• Het voorstel moet het resultaat zijn van een creatieve samenwerking tussen één of meer kunstenaars en tot een ontmoeting tussen verschillende kunstgenres leiden: uitgaande van het idee om bruggen te bouwen en/of verder uit te bouwen tussen Belgische culturele operatoren en Belgische kunstenaars van uiteenlopende genres geven wij de voorkeur aan voorstellen die in een geest van partnerschap en co-creatie zijn opgestart.
• Het voorstel dient een bijzondere aandacht te besteden aan de dynamiek van culturele hybriditeit en de nadruk te leggen op de hedendaagse creaties van kunstenaars uit de Sub-Saharaanse Afrikaanse diaspora/van Afrikaanse origine.
• Het voorstel moet bijdragen aan actief wereldburgerschap in onze maatschappij en als doelstelling hebben openheid en verbondenheid te stimuleren, en dus stereotypen en elke vorm van polarisatie en discriminatie tegen te gaan. Het moet sociale cohesie, verdraagzaamheid en wederzijds respect bevorderen.

Ontdek de winnaars van de oproep tot voorstellen 2018 om u een beter idee te geven van de projecten die kunnen worden geselecteerd: www.africalia.be


Indiening van de dossiers

De volledige dossiers (aanvraagformulier en alle bijlagen) moeten uiterlijk op 31 augustus 2019 in één keer per email worden ingediend naar het volgende adres: inge.pauwels@africalia.be

Voor meer informatie over het aanvraagproces, gelieve de betreffende documenten te raadplegen:

• Oproep tot voorstellen 2019: richtlijnen (document downloaden)
• Aanvraagformulier (document downloaden)
• Bijlage 1: niet subsidieerbare kosten (document downloaden)

De aanvragen mogen worden ingevuld in het Frans of in het Nederlands.

Bij onduidelijkheden of eventuele vragen over de oproep tot voorstellen of het aanvraagformulier kan u uitsluitend per email sturen naar inge.pauwels@africalia.be en dit vóór 7 juli 2019. Maar ga eerst al eens zoeken op onze FAQ lijst hier beneden die regelmatig zal worden bijgewerkt.


FAQs

1. Welke activiteiten komen in aanmerking voor financiering?

De oproep heeft alleen betrekking op projecten die in België plaatsvinden. Het gaat om de uitvoering van culturele en artistieke werken die rechtstreeks verband houden met de Solidaire werelburgschapseducatie, specifiek aandacht besteden aan diversiteit en die tot doel hebben om hedendaagse creaties van kunstenaars uit Sub-Saharaans Afrika en de Sub-Saharaanse Afrikaanse diaspora in de schijnwerpers te zetten.

De volgende projecten komen niet in aanmerking:
• Projecten die betrekking hebben op de kosten voor de bouw en de restauratie van materieel;
• Dubbele financieringen;
• Projecten die uitsluitend betrekking hebben op de aankoop van materieel of uitrustingen;
• Projecten die de zelfpromotie van hun auteurs tot doel hebben;
• Acties met een politiek doel en acties die discriminerend of religieus geaard zijn;
• Toeristische verblijven en schoolreizen;
• Projecten die alleen informatie geven over SWBE-acties;
• Projecten waarvan de hoofddoelstelling van academische aard is en/of betrekking heeft op onderzoek;
• Stages die in een studieprogramma kaderen;
• Een activiteit met een commercieel doel;
• Zuiver academische vormingsprojecten;
• Projecten waarvan de acties gericht zijn op de inzameling van fondsen;
• De financiering van de lonen in verband met het project;
• Huurkosten;
• Projecten waarvan de aanvangsdatum voor 1 december 2019 ligt;
• Projecten die geen andere financieringsbron hebben aangegeven, met geldelijke steun of steun in natura, die de geschatte waarde van minstens 20% van het totale voorziene budget dekt;
• Alle uitgaven die in de lijst van niet-subsidiabele uitgaven van de DGD vermeld zijn (zie bijlage 1).

2. Wat is een artistiek SWBE-project?

Onder artistiek SWBE (Solidair Wereldburgerschapseducatie)-project wordt verstaan: “een project dat als prioritair doel heeft om de burgers er op een artistieke en creatieve manier toe te brengen hun omgeving beter te begrijpen en kritisch te benaderen. Het wil burgers beter bewust maken van de mensenrechten, de realiteit waarin mensen uit Sub-Sahara Afrika leven, de interdependentie van de wereld en de onderlinge afhankelijkheid tussen de bevolking(en) in Europa en in Afrika. Het wil durven onze samenleving opnieuw uit te vinden, door sociale inclusie te stimuleren en de onderlinge verbondenheid van menszijn en planeet te versterken.”

3. Wie kan een project indienen?

• Rechtspersonen naar Belgisch recht (vzw’s, kunstenaarscollectieven of andere culturele structuren, privébedrijven van het type productiemaatschappij) waarvan de maatschappelijke zetel in België is gevestigd en die regelmatig acties ondernemen in de sector van kunst en cultuur en in de creatieve sector.
• Projecten van individuele kunstenaars kunnen worden ingediend op voorwaarde dat deze in partnerschap werken met een Belgische culturele vereniging (rechtspersonen naar Belgisch recht zoals vzw’s, kunstenaarscollectieven of andere culturele structuren, privébedrijven van het type productiemaatschappij) die in België is gevestigd en die de wettelijke aansprakelijkheid ervoor op zich neemt. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking.

4. Welk maximumbedrag kan ik aanvragen?

De bijdrage van Africalia zal tussen minimum 5.000 euro en maximum 10.000 euro per project bedragen. Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 50.000 euro.

5. In welke talen kan ik mijn aanvraag indienen?

Alle aanvragen moeten worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans, de werktalen van de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Het dossier mag in het Engels worden ingevuld op voorwaarde dat er een samenvatting van het project in het Frans of het Nederlands wordt bijgevoegd. Aanvragen voor cofinanciering die in andere talen worden ingediend, zullen niet in aanmerking worden genomen.

6. Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

De volledige dossiers (het aanvraagformulier en alle bijlagen) moeten vóór 31 augustus 2019 per e-mail worden verstuurd naar inge.pauwels@africalia.be. Indien het e-mailbericht meer dan 10 MB is, verzoeken wij u dit via WeTransfer of Dropbox te versturen.

7. Kan ik meer dan één aanvraag tot financiering tegelijk indienen?

Per oproep kan er één enkele cofinancieringsaanvraag worden ingediend. Wanneer door eenzelfde kandidaat meerdere cofinancieringsaanvragen worden ingediend, zullen deze niet in aanmerking worden genomen.

8. Wat kan ik doen als ik vragen heb over de projectoproep en/of het aanvraagformulier voor cofinanciering?

Eventuele vragen over de projectoproep en/of het aanvraagformulier voor cofinanciering moeten vóór 7/7/2019 uitsluitend per e-mail naar inge.pauwels@africalia.be worden gestuurd. De FAQs zullen regelmatig worden bijgewerkt.

9. Wanneer zal ik de resultaten van het evaluatieproces van mijn kandidaatstelling krijgen?

De resultaten van de projectoproep zullen overeenkomstig de tijdsplanning van Africalia tegen begin november 2019 worden meegedeeld: er zal enkel en alleen een bericht worden gestuurd naar de geselecteerde kandidaten binnen de twee weken nadat de beslissing is genomen. Indien Africalia op 1 december 2019 geen contact met u heeft opgenomen, moet u ervan uitgaan dat uw kandidaatstellingsdossier niet werd geselecteerd.
NB: Er wordt op gewezen dat Africalia geen individuele informatie zal geven over de status van de ontvangen kandidaatstellingen.

10. Wanneer en hoe worden de fondsen gestort?

Het tijdschema voor de uitvoering van de betalingen zal worden bepaald op het ogenblik van de sluiting van het contract, op basis van de activiteiten die in het project zijn voorzien en volgens de concrete voorwaarden die worden vermeld in het verslag dat tijdens en na afloop van de uitvoering van het project zal moeten worden opgesteld.

11. Waaruit bestaan de financiële en inhoudelijke verslagen?

• De indiener van het project moet verslag uitbrengen door middel van een jaarlijks inhoudelijk verslag en van een financieel verslag dat ook bewijsstukken bevat (genummerde lijst van de uitgaven + eensluidend afschrift van de bewijsstukken).
• De indiener van het project moet tevens documentatie aanleveren over het verloop van de uitwerking en de uitvoering van het project (foto’s, video’s...).

12. Wie bepaalt de selectiecriteria?

De selectiecriteria worden kort voor de lancering van de projectoproep opgesteld door een Selectiecomité bestaande uit specialisten of mensen uit de praktijk en/of door de juryleden.